studuj zdravku

Státní jazykové zkoušky B2, C1 a zkouška B1

Termíny SJZ                                                                            

SJZ základní (B2):  14.5.2021 od 13.30    

SJZ všeobecná (C1): 21.5.2021 od 13.30

Termín odevzdání přihlášky: 10.5. (B2), resp. 15.5.2021 (C1)

Zkoušky se konají při minimálním počtu 4 přihlášených uchazečů. 

Zkouška B1: 14-21 dnů po přihlášení na zkoušku

Přihláška ke Státní jazykové zkoušce

 

Přípravné kurzy na SJZ

Přípravné kurzy na SJZ

Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Olomouc organizuje každoročně jednoletý přípravný kurz na státní
jazykovou zkoušku základní jazyka anglického (začátek kurzu v září či říjnu daného školního roku, 
viz Kurzy pro veřejnost).

Pokud se kurz z důvodu nízkého zájmu neotevře, lze navštěvovat přípravné kurzy na mezinárodní certifikované
zkoušky, jejichž organizace a stupeň jazykové obtížnosti jsou obdobné. Do kurzu je možno přistoupit kdykoli
během roku, posluchač platí poté poměrnou část školného.

Vzhledem k obdobné skladbě a koncepci zkoušek je příprava na:

 •  Státní jazykovou zkoušku základní z jazyka anglického součástí přípravného kurzu na mezinárodní zkoušku FCE
 •  Státní jazykovou zkoušku všeobecnou z jazyka anglického součástí přípravného kurzu na mezinárodní zkoušku CAE
 •  Státní jazykovou zkoušku základní z jazyka německého součástí přípravného kurzu na mezinárodní zkoušku Goethe-Zertifikat B2
 •  Státní jazykovou zkoušku všeobecnou z jazyka německého součástí přípravného kurzu na mezinárodní zkoušku Goethe-Zertifikat C1
 •  Státní jazykovou zkoušku základní z jazyka francouzského součástí přípravného kurzu na mezinárodní zkoušku DELF


Vyučující v daném kurzu poskytne na požádání informace o formální stránce státní jazykové zkoušky, případně ukázkové materiály.

SJZ základní - popis

STÁTNÍ JAZYKOVÁ ZKOUŠKA ZÁKLADNÍ


podle vyhl. MŠMT 33/2005 Sb.

 

 • zkouška na úrovni B2 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (dále SERRJ)

Obsah SJZ základní je zaměřen na témata denního života v dané jazykové oblasti a v České republice (viz tematické okruhy daného jazyka). Uchazeč má úspěšně vykonanou zkouškou prokázat schopnost porozumět mluvenému i písemnému textu a samostatně se písemně i ústně vyjadřovat o daných tématech v rozsahu jazykových prostředků stanovených rámcovým a školním vzdělávacím programem. Požaduje se znalost přibližně 2000 až 2500 lexikálních jednotek.

V písemné části zkoušky se u kandidáta ověřuje:

 1.  stupeň porozumění čtenému cizojazyčnému textu v celkovém rozsahu asi 600-800 slov
 2.  dovednost sestavit v cizím jazyce písemné sdělení v celkovém rozsahu asi 300 slov
 3.  stupeň porozumění vyslechnutému cizojazyčnému textu v celkovém rozsahu asi 5-6 minut
 4.  schopnost používat vybrané mluvnické a lexikální struktury v cizím jazyce

Pro vypracování písemné části zkoušky se stanoví doba 4 hodin.

Při ověřování dovedností uvedených v odstavci 1) a 2) lze používat slovník, ale pouze v knižní podobě.

Nejdříve za 14 dní po úspěšně napsané písemné části následuje ústní část zkoušky (viz tematické okruhy daného jazyka), která trvá 15-20 minut a při které se u kandidáte ověřuje:
- schopnost pohotově reagovat v cizím jazyce v běžných situacích denního života
- dovednost plynně a jazykově správně hovořit v cizím jazyce o daných tématech

 

Termín zkoušky: 14.5. 2021

Odevzdání přihlášek: březen - květen 2021

Cena: 3.500,- (3.000,- + 500,-)

Zkouška se koná při minimálním počtu 4 přihlášených uchazečů.

SJZ všeobecná - popis

STÁTNÍ JAZYKOVÁ ZKOUŠKA VŠEOBECNÁ


podle vyhl. MŠMT 33/2005 Sb.

 

Termín zkoušky: 21. 5. 2021

Odevzdání přihlášek: březen - květen 2021

Cena4.200,- (3.600,- + 600,-)

Zkouška se koná při minimálním počtu 4 přihlášených uchazečů.

- zkouška na úrovni C1 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky
(dále SERRJ)

Obsah SJZ všeobecné je zaměřen na témata denního života a na otázky politického, hospodářského a kulturního dění v dané jazykové oblasti a v České republice (viz tematické okruhy daného jazyka). Uchazeč má úspěšně vykonanou zkouškou prokázat hlubší znalosti a větší míru osvojení cizího jazyka, a to v rozsahu jazykových prostředků stanovených rámcovým a školním vzdělávacím programem. Požaduje se znalost přibližně 4000 lexikálních jednotek.

V písemné části zkoušky se u kandidáta ověřuje:

 1.  stupeň porozumění čtenému cizojazyčnému textu v celkovém rozsahu asi 1200-1400 slov
 2.  dovednost sestavit v cizím jazyce písemné sdělení či volně zpracovat v cizím jazyce dané téma v celkovém rozsahu asi 500 slov
 3.  stupeň porozumění vyslechnutému cizojazyčnému textu v celkovém rozsahu asi 8 minut
 4.  schopnost používat vybrané mluvnické a lexikální struktury v cizím jazyce

Pro vypracování písemné části zkoušky se stanoví doba 4 hodin.

Při ověřování dovedností uvedených v odstavci 1) a 2) lze používat slovník, ale pouze v knižní podobě.

Nejdříve za 7 dní po úspěšně napsané písemné části následuje ústní část zkoušky (viz tematické okruhy daného jazyka), která trvá 25-30 minut a při které se u kandidáte ověřuje:
- schopnost pohotově reagovat v cizím jazyce v běžných situacích denního života
- dovednost plynně a jazykově správně hovořit v cizím jazyce o daných tématech
- dovednost plynně hovořit v cizím jazyce o vlastní četbě beletrie v originále v rozsahu nejméně 500 stran ( doporučuje se četba více titulů, minimální počet 2), schopnost formulovat v cizím jazyce vlastní názor a úsudek o daném literárním díle (dílech)

SJZ: Angličtina - tématické okuhy

SJZ: Angličtina-tématické okruhy

Tematické a konverzační okruhy:

 • House and home. Rooms, furniture. Housing.
 • My town/village.
 • Shops, shopping and services.
 • Daily routine. Work and leisure.
 • Leisure time. Hobbies and pastime activities.
 • Sports and games.
 • Health and illness. Seeing a doctor. Keeping fit.
 • Clothes and fashion.
 • Food and meals. At a restaurant.
 • Entertainment - cinema, theatre, music, books, arts.
 • Going on holiday. Tourism. Sightseeing.
 • Travel and transport. City traffic.
 • Seasons of the year. Weather.
 • The environment (problems). Countryside, nature.
 • Media (TV, radio, newspapers).
 • Holidays, festivals and celebrations.
 • Progress in technology and problems in society.

Doporučené učebnice:
SJZ základní

 • Raymond Murphy: English Grammar in Use – Fourth Edition (CambridgeUniversityPress)
 • Luke Prodromou: Grammar and Vocabulary for First Certificate (Pearson Longman)
 • Michael Vince: First Certificate Language Practice (Macmillan)
 • Michael McCarthy and Felicity O'Dell: English Vocabulary in Use – Upper –intermediate (Cambridge University Press)
 • First Certificate Practice Tests (Pearson Longman)

SJZ všeobecná

 • Michael Vince: Advanced Language Practice (Macmillan)
 • Martin Hewings: Advanced Grammar in Use (CambridgeUniversityPress)
 • Michael McCarthy and Felicity O'Dell: English Vocabulary in Use – Advanced (CambridgeUniversityPress)
 • George Yule:OxfordPractice Grammar – Advanced (OxfordUniversityPress)
 • CAE Practice Tests (Pearson Longman)

Angličtina - SJZ všeobecná - reálie

Angličtina - SJZ všeobecná - reálie

Angličtina - SJZ všeobecná - reálie

SJZ: Němčina-tematické okruhy

SJZ: Němčina-tematické okruhy

Tematické a konverzační okruhy:

 • Familie und Familienleben.
 • Die Wohnung und ihre Einrichtung.
 • Speisen, im Restaurant, Nationalspeisen.
 • Einkäufe, Geschäfte, Dienstleistungen.
 • Bekleidung und Mode.
 • Berufe, der Arbeitstag, Bildungswesen.
 • Krankheiten, beim Arzt, der menschliche Körper.
 • In der Stadt, auf dem Lande.
 • Verkehr, Stadtverkehr.
 • Die Tschechische Republik, mein Heimatort.
 • Zeit, Wetter, Jahreszeiten.
 • Feste, Feiertage, Bräuche.
 • Urlaub, Ferien, Tourismus, Hotels.
 • Sport und Touristik, internationale Sportwettkämpfe.
 • Das kulturelle Leben.
 • Natur, Fauna, Flora, Umweltschutz.
 • Tagesprogramm, Freizeitgestaltung.
 • Probleme der Welt, Technik.

Doporučené učebnice:

SJZ základní

 • em neu Hauptkurs 2008, Max Hueber Verlag 2008
 • Mittelpunkt B2, Ernst Klett Sprachen 2007
 • Übungsgrammatik, Max Hueber Verlag 2006
 • Aspekte B2, Langenscheidt Verlag 2010

SJZ všeobecná

 • em neu Abschlusskurs 2008, Max Hueber Verlag 2008
 • Mittelpunkt C1, Ernst Klett Sprachen 2007
 • Aspekte C1, Langenscheidt Verlag 2010

Němčina - SJZ všeobecná - reálie

Němčina - SJZ všeobecná - reálie

   Němčina - SJZ všeobecná - reálie

SJZ: Francouzština-tematické okruhy

Francouzština-tematické okruhy


Tematické a konverzační okruhy:

 1. Ma ville, mon village.
 2. Achats, magasins, prix.
 3. Métiers et professions, mon travail/ mes projets.
 4. Ma vie quotidienne, travail, loisirs.
 5. Mes loisirs préférés.
 6. Sports, compétitions sportives.
 7. Santé, maladies, chez le médecin.
 8. Habillement, mode.
 9. Culture - cinéma, théâtre, musique, arts.
 10. Vacances, tourismes, voyages.
 11. Moyens de transport, transport en ville.
 12. Saisons de l’année, temps.
 13. Environnement, nature, climat /problèmes/.
 14. Moyens de communication / presse, radio, télévision/.
 15. Fêtes, festivals.
 16. Progrès technologique et problèmes de société.

Doporučené učebnice:
SJZ základní z francouzštiny:

 • Connexions1 a 2 (DIDIER)
 • Forum1 a 2 (HACHETTE)
 • Gramaire expliquée du français niveau intermédiaire (CLE International)

SJZ všeobecná z francouzštiny:

 • Connexions 1,2 a3 (DIDIER)
 • Forum 1, 2 a 3 (HACHETTE)
 • Gramaire expliquée du français niveau avancée
 • (CLE International)
 • Civilisation en dialogues (CLE International)

 

Francouzština - SJZ všeobecná - reálie

Francouzština - SJZ všeobecná - reálie

  Francouzština - SJZ všeobecná - reálie

 

SJZ: Čeština pro cizince-tematické okruhy

SJZ: Čeština pro cizince-tematické okruhy

Tematické a konverzační okruhy:

 • Rodina a rodinný život
 • Bydlení, zařízení bytu
 • Stravování, národní speciality, návštěva restaurace
 • Nakupování, obchody, veřejné služby
 • Oděvy. móda
 • Povolání, pracovní den, systém vzdělávání
 • Nemoci, lidské tělo, návštěva lékaře
 • Život ve městě a na venkově
 • Doprava, provoz ve městě
 • Česká republika
 • Možnosti komunikace
 • Počasí, roční období
 • Svátky, oslavy, zvyky a obyčeje
 • Dovolená, prázdniny, pobyt v hotelu
 • Sport a turistika, mezinárodní sportovní utkání
 • Média
 • Umění, kulturní vyžití
 • Příroda, fauna, flora, ochrana životního prostředí
 • Denní program, volnočasové aktivity
 • Problémy současného světa, technika


Upozornění: Výše uvedené tematické okruhy se týkají pouze Státní jazykové zkoušky základní-čeština pro cizince a Státní jazykové zkoušky všeobecné - čeština pro cizince


Tematické okruhy pro Zkoušku A1 pro trvalý pobyt
naleznete na stránkáchwww.cestina-pro-cizince.cz

  

SJZ: Čeština - SJZ všeobecná - reálie

Čeština - SJZ všeobecná - reálie

   Čeština - SJZ všeobecná - reálie

 

SJZ: Konzultace ke SJZ pro externí zájemce

Kandidát, který nenavštěvuje přípravný kurz, má možnost domluvit si na sekretariátu školy individuální konzultaci. V rámci konzultace poskytne vyučující potenciálnímu kandidátovi informace o stavbě písemné i ústní části zkoušky, lze rovněž nahlédnout do modelového testu.

Bližší informace podá sekretariát školy:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
telefon 585 704 111

poplatek za konzultaci: 500,- Kč / hodinu

 

 Osvědčení o základní znalosti jazyka

Osvědčení o základní znalosti jazyka
Podle vyhlášky MŠMT 33/2005 Sb.

Termíny zkoušky:

Ke zkoušce se lze individuálně přihlásit u vedoucí JŠ, a to

 • - mailem: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 
 • - telefonicky: 585 704 151

Termín zkoušky bude stanoven po dohodě s posluchačem.
Posluchač je registrován ke zkoušce po odevzdání řádně
vyplněné a podepsané přihlášky a zaplacení poplatku za zkoušku.

Popis zkoušky:

Zkouška ověřuje znalost cizího jazyka odpovídající přibližně 420 hodinám výuky.(Úroveň znalostí absolventa základního kurzu).

Kandidát je schopen správně a pohotově reagovat v běžných komunikačních situacích. Zkouška je složena ze dvou částí, písemného testu a ústního pohovoru.

Písemný testprověřuje schopnost porozumět čtenému textu a pracovat s ním (najít v textu informace dle zadání) a dále schopnost správně používat gramatické a lexikální struktury.
Písemná část trvá 100 minut.

V ústní částikandidát prokáže schopnost konverzovat na určené téma.
Doba trvání ústní části je 15 - 20 minut.

Při písemné ani ústní části zkoušky není dovoleno používat
slovníky, ani jiné jazykové příručky.

Tematické okruhy k ústní části zkoušky:

 •  rodina
 •  bydlení
 •  cestování
 •  kultura
 •  sport
 •  volný čas a koníčky
 •  nakupování
 •  zdraví a nemoc

Poplatek za zkoušku:

2.000,- Kč za písemnou i ústní část,
poplatek se hradí převodem na účet školy,
číslo účtu: 19-1149850227/0100 (KB)
Variabilní symbol: rodné číslo kandidáta


Osvědčení o základní znalosti jazyka odpovídá úrovni
B1 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky

Go to top