studuj zdravku

epol detail web

Na základě opatření obecné povahy, které vydalo Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy dne 15. března 2021, dochází k posunutí termínu konání jednotných přijímacích zkoušek (JPZ) pro všechny uchazeče o studium a současně dochází k posunutí termínu školní příjímací zkoušky pro uchazeče o studium oboru asistent zubního technika.
Nové termíny jednotné přijímací zkoušky:
1. řádný termín – 3. května 2021 (na škole uvedené na přihlášce v 1. pořadí)
2. řádný termín – 4. května 2021 (na škole uvedené na přihlášce ve 2. pořadí)
1. náhradní termín – 2. června 2021 (na škole uvedené na přihlášce v 1. pořadí)
2. náhradní termín – 3. června 2021 (na škole uvedené na přihlášce ve 2. pořadí)
Nové termíny školní přijímací zkoušky z kreslení a modelování dle předlohy pro uchazeče o studium oboru vzdělání 53-44-M/03 asistent zubního technika:
1. termín – 3. května 2021 (uchazeči konající JPZ 3. května 2021)
2. termín – 4. května 2021 (uchazeči konající JPZ 4. května 2021)
1. náhradní termín – 2. června 2021 (uchazeči konající JPZ v 1. náhradním termínu)
2. náhradní termín – 3. června 2021 (uchazeči konající JPZ ve 2. náhradním termínu)

Podrobné informace budou uchazečům o studium na střední zdravotnické škole sděleny v pozvánce k přijímacím zkouškám, která bude zaslána jejich zákonným zástupcům nejpozději 14 dnů před konáním zkoušek.
Pavel Skula, ředitel školy

budova

Ředitel Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické Emanuela Pöttinga a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Olomouc vyhlašuje 1. kolo přijímacího řízení do oborů vzdělání na vyšší odborné škole zdravotnické 53–41–N/1. diplomovaná všeobecná sestra, 53–41–N/3. diplomovaná dentální hygienistka, 53–44–N/1. diplomovaný zubní technik a 53–43–N/1. diplomovaný farmaceutický asistent pro školní rok 2021/2022, stanovuje kritéria přijímacího řízení a počet přijímaných studentů – bližší informace naleznete v sekci Přijímací řízení VOŠ.

skola

Ředitel Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické Emanuela Pöttinga a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Olomouc vyhlašuje 1. kolo přijímacího řízení do oborů vzdělání 53-41-M/03 praktická sestra, 53-41-M/02 nutriční asistent, 53-43-M/01 laboratorní asistent a 53-44-M/03 asistent zubního technika pro školní rok 2021/2022, stanovuje kritéria přijímacího řízení a počet přijímaných žáků – bližší informace naleznete v sekci přijímací řízení SZŠ

 

epol vchod web

Vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci nedochází ke změnám v protiepidemickém systému ČR (PES) a provoz škol a školských zařízení v době od 1. února 2021 do 14. února 2021 tedy i nadále probíhá ve stejném režimu jako dosud. Bližší informace naleznete zde.

666 3864

Ve školním roce 2021/2022 otevíráme následující obory vzdělání

Ve střední zdravotnické škole obory vzdělání s maturitní zkouškou:
53-41-M/03   praktická sestra
53-41-M/02   nutriční asistent
53-43-M/01   laboratorní asistent
53-44-M/03   asistent zubního technika

Bližší informace naleznete v záložce SZŠ, sekci přijímací řízení SZŠ.

Ve vyšší odborné škole zdravotnické obory vzdělání zakončené absolutoriem:
53-41-N/1.   diplomovaná všeobecná sestra
53-41-N/3.   diplomovaná dentální hygienistka
53-43-N/1.   diplomovaný farmaceutický asistent
53-44-N/1.   diplomovaný zubní technik

Bližší informace naleznete v záložce VOŠz, sekci přijímací řízení VOŠz.

 DSC9355

Vážení rodiče, žáci, studenti,
na základě usnesení vlády České republiky bude v období 11. – 22. ledna 2021 probíhat výuka a provoz školy ve stejném režimu jako v prvním lednovém týdnu roku 2021.

Žáci a studenti se řídí pokyny třídních učitelů / vedoucích studijních skupin.
Podrobné informace k provozu škol a školských zařízení v období 27. prosince 2020 – 22. ledna 2021 naleznete zde.

Mgr. Pavel Skula
ředitel školy

skola

Vážení rodiče, žáci, studenti,

Vláda České republiky se na svém zasedání dne 23. prosince 2020 usnesla na vydání krizového opatření, kterým se opět omezuje osobní přítomnost dětí, žáků a studentů na vzdělávání.
V období 4.–10. ledna 2021 bude výuka a provoz školy probíhat následovně:
a) Střední zdravotnická škola
– 1. a 2. ročník SŠ: probíhá distanční vzdělávání,
– 3. a 4. ročník SŠ, třídy 3. C NA, 3. D LA:, 4. D AZ: probíhá distanční vzdělávání,
– 3. a 4. ročník SŠ, třídy oborů zdravotnický asistent: prezenčně probíhá praktické vyučování na pracovištích FN Olomouc, distanční vzdělávání v ostatních předmětech – dle upraveného rozvrhu.
b) Vyšší odborná škola zdravotnická
– probíhá distanční vzdělávání; praktická výuka a odborná praxe ve zdravotnických zařízeních; zkouškové období – dle rozvrhu.
c) Jazyková škola
– vzdělávání v jazykových kurzech bez osobní přítomnosti posluchačů (probíhá pouze distanční vzdělávání),
– dne 8. ledna 2021 se uskuteční státní jazyková zkouška z anglického jazyka.
d) Domov mládeže
– v provozu pro žáky a studenty plnící prezenční formou praktické vyučování /odbornou praxi ve zdravotnických zařízeních a zařízeních sociálních služeb.
e) Školní jídelna
– výdej obědů pro žáky a studenty plnící prezenční formou praktické vyučování /odbornou praxi ve zdravotnických zařízeních,
– žáci a studenti realizující distanční vzdělávání mohou odebrat dotovaný oběd s sebou.

Žáci a studenti se řídí pokyny třídních učitelů / vedoucích studijních skupin.
Podrobné informace k provozu škol a školských zařízení v období 4.–10. ledna 2021 naleznete zde.

Mgr. Pavel Skula
ředitel školy

budova2018

Vážení rodiče, žáci, studenti,

 

vláda České republiky dne 14. prosince 2020 usnesením č. 1335 o přijetí krizového opatření zakázala od 21. prosince do 23. prosince 2020 osobní přítomnost žáků, studentů a účastníků středních škol, vyšších odborných škol a jazykových škol s právem státní jazykové zkoušky na vzdělávání ve škole.

MŠMT zároveň pro střední školy stanovilo 21. a 22. prosinec 2020 jako volné dny (podle §24 odst. 3 školského zákona č. 561/2004 Sb.)

V tyto dny není povinné vzdělávání distančním způsobem podle ustanovení § 184a školského zákona.

Žákům se ve volných dnech školní stravování neposkytuje. 

Dále se v období od 21. do 23. prosince 2020 zakazuje poskytování ubytování ve školských výchovných a ubytovacích zařízeních.

 

Ve dnech 21. a 22. prosince 2020 se studenti vyšší odborné školy a účastníci jazykové školy budou vzdělávat distančním způsobem; odborná praxe studentů VOŠ ve zdravotnických zařízeních probíhá dle stanoveného rozpisu.

 

S účinností od 16. prosince 2020 se ukončuje pracovní povinnost žáků a studentů.

 

Podrobnější informace naleznete v přiloženém souboru zde.

 

Mgr. Šárka Opravilová

statutární zástupce ředitele školy

budova 2019 okna

Vážení rodiče, žáci, studenti,
v souladu s informacemi Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy dojde od pondělí 7. prosince 2020 k dalšímu částečnému obnovení prezenční výuky.
a) Střední zdravotnická škola
V týdnu od 7. 12. do 11. 12. 2020 bude probíhat výuka na SŠ následovně:
- prezenčně u tříd 1. A PS, 1. B PS, 2. A PS, 2. B PS, 3. A ZA, 3. B ZA, 4. A ZA, 4. B ZA, 4. C ZA, 4. D AZT;
- distančně u tříd 1. C NA, 1. D LA, 2. C PS, 2. D AZT;
- kombinovaně u tříd 3. C NA (prezenčně výuka LEV, ostatní předměty distančně), 3. DLA (prezenčně výuka CKB, CHT, HHT, ZLA, ostatní předměty distančně).
V týdnu od 14. 12. do 18. 12. 2020 dojde k rotaci tříd a výuka na SŠ bude následující:
- prezenčně u tříd 1. C NA, 1. D LA, 2. C PS, 2. D AZT, 3. C NA, 3. D LA, 4. A ZA, 4. B ZA, 4. C ZA, 4. D AZT;
- distančně u tříd 1. A PS, 1. B PS, 2. A PS, 2. B PS;
- kombinovaně u tříd 3. A PS a 3. B PS (prezenčně výuka OSPE, ostatní předměty distančně).
Výuka na SŠ ve dnech 21. 12. a 22. 12. 2020 bude upřesněna.
Plnění hejtmanem nařízené pracovní povinnosti má přednost před prezenční i distanční výukou.
U všech žáků jsou umožněny prezenční konzultace i v týdnech pro ně jinak distanční výuky.
b) Vyšší odborná škola zdravotnická
Ve dnech od 7. 12. do 22. 12. 2020 bude probíhat výuka na VOŠ prezenční formou u studijních skupin: 1. B DVS, 1. DZL, 1. DFAk, 2. A DVS, 2. DFA, 2. DZT, 3. DDS, 3 DZT.
Ostatní studijní skupiny vykonávají odbornou praxi ve zdravotnických zařízeních.
Plnění hejtmanem nařízené pracovní povinnosti má přednost před prezenční i distanční výukou.
c) Jazyková škola
Je umožněna výuka jednoletých a další kurzů cizích jazyků do maximálně 10 účastníků vzdělávání.
Jsou umožněny prezenční individuální konzultace posluchačů.
Žádám žáky a studenty o dodržování proti-epidemiologických opatření:
- nošení roušek ve všech vnitřních prostorách školy,
- pokud je to možné, dodržování rozestupů,
- pravidelná dezinfekce, mytí rukou apod.
Podrobné informace k provozu škol a školských zařízení naleznete zde.
Mgr. Šárka Opravilová
statutární zástupce ředitele školy

Go to top