MATURITA

V přiložených souborech naleznete informace ke konání maturitní zkoušky v jarním období roku 2020.

Časové schéma konaní maturitních zkoušek v červnu 2020.
Kritéria hodnocení společné části maturitní zkoušky v červnu 2020.
Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění.
Ochrana zdraví na středních školách v průběhu maturitních zkoušek - MŠMT.
Ochrana zdraví u MZ – informace pro žáky.

Poznámky:
Podrobné informace o konání maturitních zkoušek jste obdrželi od svých třídních učitelé. V případě nejasností, dotazů je kontaktujte.
Žáci při prvním vstupu do budovy školy odevzdají podepsané „Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového onemocnění“ – týká se žáků, kteří se v květnu 2020 nezúčastnili osobních konzultací za účelem přípravy k maturitní zkoušce a „Čestné prohlášení“ dosud neodevzdali.

Pavel Skula
ředitel školy

historicka budova

V přiložených souborech naleznete podrobné informace pro uchazeče o studium na Střední zdravotnické škole a Vyšší odborné škole zdravotnické Emanuela Pöttinga a Jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky Olomouc.

Pozvánka k jednotným testům – vzor.
Informace o organizaci jednotných testů dne 8. června 2020.
Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění.

skola

Přihlášky ke studiu na Vyšší odborné škole zdravotnické Emanuela Pöttinga Olomouc se podávají do 31. května 2020.
Ve školním roce 2020/2021 otevíráme obory:
diplomovaná všeobecná sestra
– diplomovaná dětská sestra
– diplomovaný zdravotní laborant
– diplomovaný farmaceutický asistent (kombinovaná forma studia)
Bližší informace naleznete v sekci přijímací řízení VOŠ.

epol detail web

Na základě usnesení vlády č. 491 ze dne 30. dubna 2020 bude od 11. května 2020 bude možná osobní přítomnost žáků a studentů závěrečných ročníků středních škol a vyšších odborných škol, a to zejména za účelem přípravy na maturitní zkoušky a absolutoria. Docházka u výše uvedených nebude povinná, bude probíhat ve skupinách v maximálním počtu 15 žáků/studentů.

Od 11. května 2020 bude také možná osobní přítomnost ve škole při výuce v jazykových školách s právem státní jazykové zkoušky a v jednoletých kurzech cizích jazyků s denní výukou. Opět platí, že výuka může probíhat ve skupinách maximálně 15 účastníků.

Podrobné informace o organizaci výuky obdrží žáci a studenti závěrečných ročníků střední školy a vyšší odborné školy od svých třídních učitelů / vedoucích studijních skupin.
Před vstupem do budovy školy podepíše každý žák/student/účastník vzdělávání „Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového onemocnění“. V opačném případě mu nebude vstup do budovy školy umožněn.

Podrobné informace o ochraně zdraví a provozu škol a školských zařízení v období do konce školního roku 2019/2020 naleznete v přiložených dokumentech:
Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového onemocnění
Ochrana zdraví a provoz středních škol
Ochrana zdraví a provoz vyšších odborných škol
Ochrana zdraví a provoz jazykových škol
Ochrana zdraví a provoz domovů mládeže

V Olomouci, 5. května 2020

Pavel Skula
ředitel školy

mšmt

V souladu s vyhláškou č. 211/2020 Sb., o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020, zveřejnuji informace o hodnocení žáků střední školy v aktuálním pololetí.
Vyhlášku č. 211/2020 Sb. naleznete zde.
Metodický pokyn k postupu při hodnocení výsledků vzdělávání žáků středních škol ve druhém pololetí naleznete zde.

Pavel Skula
ředitel školy

kovid

Olomoucká zdravotnická škola – Pöttingeum děkuje všem svým žákům a studentům, kteří jsou v době nouzového stavu zapojeni do práce ve zdravotnických zařízeních a zařízeních sociální péče. Oceňujeme vaši ochotu, profesionální přístup a pracovní nasazení s nimž pomáháte lidem, kteří to potřebují.

Za školu – Pöttingeum

Pavel Skula
ředitel školy

dm2

Po dobu trvání mimořádného opatření – uzavření školy a domova mládeže bude úplata za ubytování na domově mládeže hrazena následovně:

Březen 2020 (období do 10. března 2020) - úhrada za ubytování bude účtována ve výši:
403,- Kč (žáci a studenti škol zřizovaných Olomouckým krajem),
452,- Kč (žáci a studenti škol jiných zřizovatelů).
Přeplatek za březen 2020 bude převeden na období po otevření domova mládeže.

Duben 2020 - úhrada za ubytování nebude vybírána. Pokud platbu za ubytování v dubnu 2020 škola obdrží, bude převedena na období po otevření domova mládeže, případně vrácena po vyúčtování plateb za ubytování v tomto školním roce (konec měsíce června 2020).

Mgr. Pavel Skula
ředitel školy

Domov mládeže
Po dobu trvání mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví č. j.: MZDR 10676/2020-1/MIN/KAN bude úplata za ubytování na domově mládeže adekvátně krácena. Vyúčtování přeplatků za ubytování bude provedeno po ukončení mimořádného opatření.
Mgr. Pavel Skula
ředitel školy

budova2018

s účinností ode dne 11. března 2020 se zakazuje osobní přítomnost žáků a studentů na základním, středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a školských zařízeních podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Text mimořádného opatření zde.

Žádám žáky a studenty o pravidelné sledování webu školy a třídních / skupinových emailových adres.

Děkuji.

Mgr. Pavel Skula
ředitel školy

Go to top