Domov mládeže
Po dobu trvání mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví č. j.: MZDR 10676/2020-1/MIN/KAN bude úplata za ubytování na domově mládeže adekvátně krácena. Vyúčtování přeplatků za ubytování bude provedeno po ukončení mimořádného opatření.
Mgr. Pavel Skula
ředitel školy