studuj zdravku

IKAP

IKAP lobo barva

skola PZ

Ředitel Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Olomouc vyhlašuje výsledky přijímacího řízení na VOŠz pro školní rok 2021/2022:
Výsledková listina diplomovaná všeobecná sestra (DVS)
Výsledková listina diplomovaný farmaceutický asistent (DFA)
Výsledková listina diplomovaná dentální hygienistka (DDH)
Výsledková listina diplomovaný zubní technik (DZT)

Informace pro přijaté uchazeče DVS, DFA
Informace pro přijaté uchazeče DDH
Informace pro přijaté uchazeče DZT
Informace pro nepřijaté uchazeče DDH, DZT
Vzor odvolání DDH
Vzor odvolání DZT

budova

Ředitel Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Olomouc vyhlašuje:
Výsledky 1. kola přijímacího řízení na střední zdravotnickou školu pro školní rok 2021/2022 po náhradním termínu konání JPZ.

Výsledková listina obor AZT

Výsledková listina obor LA

Výsledková listina obor NA

Výsledková listina obor PS

Informace pro přijaté uchazeče
Pozvánka na schůzku budoucích 1. ročníků
Formulář – výběr jazyka – návratka

diplom

Během covidového období, kdy byla na středních školách distanční výuka, byla vyhlášena Metodickým centrem Pro Lingua při Ústavu cizích jazyků Slezské univerzity v Opavě online soutěž ve čtení německých literárních textů. Úkolem bylo vybrat jeden ze tří textů a přečíst s pokud možno co nejlepší výslovností a výrazným přednesem. Následně bylo zapotřebí natočit a poslat videonahrávku. Na konci května bylo vyhlášení výsledků a na 2. místě se umístila Veronika Šubová z 1.C NA a na 6. místě Vanesa Lovašová z 2.B PS.
Gratulujeme a děkujeme za reprezentaci školy!!!
Za vyučující němčiny
Mgr. Hessová Polívková

respirator

Od 8. června 2021 platí mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví – žáci a studenti nemusí mít během výuky nasazen ochranný prostředek dýchacích cest (při vzdělávání po dobu, kdy sedí v lavici nebo jsou jinak usazeni), při ostatních aktivitách ve škole (přestávky, společné prostory) zůstává režim stejný jako dosud.
Podrobné informace naleznete zde.

pomat 2021

Jednoletý kurz cizích jazyků

Komu je určen?
a) Absolventům středních škol a konzervatoří maturujícím v roce 2021. Tito posluchači, kteří v letošním roce složí svou první maturitu, mají na základě platné vyhlášky výhody studentů (přídavky na děti rodičům, dopravné, úhrada zdravotního pojištění, atp.).
b) Studium lze doporučit dalším posluchačům (s částečným pracovním úvazkem, ženám v domácnosti nebo na mateřské dovolené, maturujícím v předchozích letech, studentům VŠ, doktorandům atp.). Tito posluchači však nemají sociální výhody studentů a hradí si zdravotní pojištění sami, případně jim je hradí jejich zaměstnavatel.
Posluchači evidovaní na Úřadu práce uvedou, že ve svém volném čase navštěvují předmětný kurz za účelem rozšíření kvalifikace (pozor, nejedná se o soustavnou přípravu na povolání, studium neposkytuje stupeň vzdělání) a zůstávají tzv. státními pojištěnci.
V jakém rozsahu je poskytována výuka?
Stanovená doba výuky je 5 x 4 vyučovací hodiny týdně, tj. celkem 20 vyučovacích hodin týdně. Jedna vyučovací hodina trvá 45 minut.
Výuka bude zahájena ve středu 1. září 2021 a ukončena v pátek 17. června 2022.
Součástí zahájení výuky dne 1. září 2021 je absolvování vstupního testu, jehož cílem je stanovení vstupních znalostí cizího jazyka u všech posluchačů, aby mohly být vybrány vhodné učební materiály. Posluchači tedy neskládají přijímací zkoušky.
Výuka probíhá denně od 9.00 do 12.15 hodin.

Oficiální leták

VOLBY 4

V souladu s § 167 a § 168 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a v souladu s Volebním řádem pro konání voleb do školských rad vydaným Olomouckým krajem usnesením Rady Olomouckého kraje UR/98/68/2020 dne 27. července 2020, ve znění dodatku č. 1 ze dne 12. října 2020, vyhlašuje ředitel Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické Emanuela Pöttinga a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Olomouc opakované volby členů školské rady Střední zdravotnické školy Emanuela Pöttinga Olomouc z řad zákonných zástupců nezletilých žáků a zletilých žáků a členů školské rady Vyšší odborné školy zdravotnické Emanuela Pöttinga Olomouc z řad studentů na funkční období od 12. července 2021 do 11. července 2024.
Volby se uskuteční distančním způsobem prostřednictvím aplikace Bakaláři dne 10. června 2021. Návrhy kandidátů se podávají do 31. května 2021.
Bližší podrobnosti najdete v sekci „O škole“, záložce „Školská rada“ – zde.

volby

Vážení rodiče nezletilých žáků, zletilí žáci, studenti – oprávnění voliči,
informuji Vás, že do úterý 25. května 2021, 20.00 hod. probíhají volby do školské rady Střední zdravotnické školy Emanuela Pöttinga Olomouc / školské rady Vyšší odborné školy zdravotnické Emanuela Pöttinga Olomouc na funkční období od 12. července 2021 do 11. července 20224.
Do školské rady se střední zdravotnické školy se volí dva zástupci oprávněných osob (zákonných zástupců nezletilých žáků / zletilých žáků), do školské rady vyšší odborné školy zdravotnické se volí dva zástupci studentů.
Bližší podrobnosti naleznete v sekci „O škole“, záložce „Školská rada“ – zde.
Volby probíhají distančním způsobem (prostřednictvím webové aplikace Bakaláři – volič se přihlásí svými přístupovými údaji) v nabídce Ankety – Vyplňování anket – Volba školské rady SZŠ / Volba školské rady VOŠz.
Každý volič (zákonný zástupce nezletilého žáka nebo zletilý žák) volí dva své zástupce do školské rady střední zdravotnické školy.
Každý student vyšší odborné školy volí dva své zástupce do školské rady vyšší odborné školy zdravotnické.

Žádám Vás, abyste svého volebního práva využili a voleb se zúčastnili.
Děkuji.
Pavel Skula, ředitel školy

budova

Ředitel Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Olomouc vyhlašuje:
Výsledky 1. kola přijímacího řízení na střední zdravotnickou školu pro školní rok 2021/2022 po řádném termínu konání JPZ
Výsledková listina – obor praktická sestra
Výsledková listina – obor asistent zubního technika
Výsledková listina – obor laboratorní asistent
Výsledková listina – obor nutriční asistent

Informace pro nepřijaté uchazeče
Informace pro nepřijaté
Vzor odvolání – praktická sestra
Vzor odvolání – asistent zubního technika
Vzor odvolání – laboratorní asistent
Vzor odvolání – nutriční asistent

Informace pro přijaté uchazeče
Informace pro přijaté
Pozvánka na schůzku budoucích 1. ročníků
Formulář – výběr jazyka – návratka

logo

Olomoucká zdravotnická škola – Pöttingeum přijímá do 31. května 2021 přihlášky na vyšší odbornou školu zdravotnickou na obory vzdělání: diplomovaná všeobecná sestra, diplomovaná dentální hygienistka, diplomovaný zubní technik a diplomovaný farmaceutický asistent  (vše prezenční forma studia). Veškeré informace naleznete zde.

Go to top