irop

Projekt CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0002766


Název projektu: Pořízení nových zařízení a vybavení pro odbornou výuku včetně IT podpory
Projekt „Pořízení nových zařízení a vybavení pro odbornou výuku včetně IT podpory“ je spolufinancován Evropskou Unií.
Název programu: 06 Integrovaný regionální operační program
Prioritní osa: 06.02.67 Investice do vzdělávání, odborného vzdělávání a odborné přípravy pro získání dovedností a do celoživotního učení rozvíjením infrastruktury pro vzdělávání a odbornou přípravu
Doba realizace: 1. 9. 2017 – 31. 12. 2018
Projekt je zaměřen na rozvoj infrastruktury pro odbornou výuku zubotechnických oborů. Pořízením moderního výukového vybavení bude škole umožněno modernizovat vyučovací postupy v zubní technice, čelit fyzickému zastarávání výukového vybavení školy a předcházet obtížím při uplatnitelnosti absolventů na trhu práce.

Projekt byl v plánovaném termínu ukončen. Bylo pořízeno moderní přístrojové vybavení do laboratoří praktického vyučování, včetně jejich vybavení výpočetní technikou se softwarem pro výuku CAD/CAM metod při zhotovování stomatologických náhrad.
V rámci vedlejších aktivit projektu došlo ke zbudování nového chodníku na školním dvoře a k revitalizaci zeleně (stromy, keře, travní porost) v areálu školy.
Po dobu udržitelnosti projektu probíhá využití modernizovaných laboratoří praktického vyučování při výuce vlastních žáků oboru asistent zubního technika a studentů oboru diplomovaný zubní technik. Laboratoř praktického vyučování – počítačová učebna s technologií CAD/CAM pro zhotovování stomatologických náhrad je využívána také spolupracujícími vyššími odbornými školami (Nymburk, Hradec Králové), studenty Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, oboru zubní lékařství a spolupracujícími zubními laboratořemi – potencionálními zaměstnavateli absolventů zubotechnických oborů na škole vyučovaných.