EU MSMT OK barva 1

Projekt CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017425


Název projektu: Implementace krajského akčního plánu v Olomouckém kraji II (IKAPOKII)
Název programu: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Číslo a název výzvy: 02_19_078 pro Implementaci KAP II v prioritní ose 3OP
Doba realizace: 1. 11. 2020 – 30. 11. 2023
Realizátor projektu a příjemce dotace: Olomoucký kraj
Anotace projektu: Předmětem projektu je podpora intervencí naplánovaných v Krajském akčním plánu rozvoje vzdělávání Olomouckého kraje na období 2019-2021 vedoucích ke zkvalitnění řízení škol a zvýšení kvality vzdělávání na území Olomouckého kraje prostřednictvím realizace zastřešujících aktivit, které jsou komplementární s aktivitami škol. Cílem projektu je naplnění vybraných priorit tohoto plánu.

Škola je zapojena do klíčové aktivity KA3 Podpora polytechnického vzdělávání. Je sídlem Centra kolegiální podpory a Krajského metodického kabinetu 16 – zdravotnictví. KA3 bude realizována v souladu se schváleným Krajským akčním plánem rozvoje vzdělávání Olomouckého kraje na období 2019-2021 a Školskou inkluzivní koncepcí Olomouckého kraje pro období 2020-2021. Aktivita je zaměřena na pokračování podpory podnícení zájmu žáků ze ZŠ a SŠ o polytechnické vzdělávání cestou intenzivní spolupráce pedagogů mezi ZŠ, SŠ a VOŠ v regionu s úzkou vazbou na zaměstnavatele vedoucí k zatraktivnění výuky a setrvání žáků v tomto typu studia.
Dále se pedagogičtí pracovníci školy zúčastní KA7 Mobility. Cílem aktivity je profesní rozvoj pedagogických pracovníků a rozvoj jejich pedagogických kompetencí při práci se žáky vedoucích k eliminaci předčasného ukončení školní docházky. Realizace mobilit v rámci KA7 umožní pedagogům trávit čas v dalších vzdělávacích institucích a pomohou jim skutečně se angažovat, učit a rozvíjet. Mobility jsou určeny především pedagogům SŠ a VOŠ zapojených do jednotlivých KMK. Zvolené cílové země a přijímající organizace budou zvoleny v souladu se zaměřením jednotlivých KMK. Během zahraničních mobilit pedagogové získají nové dovednosti a znalostí, které následně uplatní v praxi při výuce v předmětech spadajících pod jednotlivé KMK a realizaci aktivit naplánovaných v rámci dalších klíčových aktivit projektu. Mobility pro 12 pedagogických pracovníků se uskuteční za účelem jejich profesního rozvoje a rozvoje jejich pedagogických kompetencí. Realizaci mobilit bude koordinovat Krajský věcný koordinátor a uskuteční se ve čtyřech cílových zemích (Rakousko, Slovensko, Švédsko, Spojené Království)