studuj zdravku

IKAP

IKAP lobo barva

Obory vzdělání SZŠ

Praktická sestra 53-41-M/03

čtyřleté denní studium pro absolventy základních škol ukončené maturitní zkouškou
Studium oboru praktická sestra (PS) vede k získání vědomostí, dovedností a návyků potřebných k výkonu profese a současně poskytuje i širší všeobecné vzdělání nutné pro další vzdělávání a uplatnění na trhu práce.
Absolvent je připraven poskytovat preventivní a ošetřovatelskou péči dětem i dospělým a podílet se na preventivní, diagnostické, léčebné a dispenzární péči. Uplatní se v různých zdravotnických zařízeních lůžkového i ambulantního charakteru a také v zařízeních sociální péče a služeb, např. v léčebnách dlouhodobě nemocných, ústavech sociální péče, ve stacionářích pro seniory apod.

Profil absolventa

Zdravotní požadavky

Učební plán – výuka od 1. 9. 2019

 

Asistent zubního technika 53-44-M/03

čtyřleté denní studium pro absolventy základních škol ukončené maturitní zkouškou
Studijní obor asistent zubního technika (AZT) připravuje žáky pro zhotovování stomatologických protéz v zubních laboratořích všech typů zařízení pod odborným dohledem nebo přímým vedením zubního technika. Spojení všeobecného a odborného vzdělání umožňuje připravit z žáků odborníky s širokým všeobecným rozhledem.
Uplatnění absolventů: po absolvování nástupní praxe je absolvent schopen vykonávat činnost asistenta zubního technika ve všech typech stomatologických laboratoří.

Profil absolventa

Zdravotní požadavky

Učební plán - výuka od 1. 9. 2019

Učební plán - výuka od 1. 9. 2023

Laboratorní asistent 53-43-M/01

čtyřleté denní studium pro absolventy základních škol ukončené maturitní zkouškou.
Studijní obor laboratorní asistent (LA) připravuje žáky k výkonu práce zdravotnického pracovníka, který pod odborným dohledem poskytuje laboratorní diagnostickou péči. Absolvent je vzděláván tak, aby získal nejen odborné vědomosti a návyky, ale také širší všeobecné znalosti a dovednosti pro další vzdělávání a uplatnění na trhu práce.
Absolvent se uplatní zejména v laboratořích klinické biochemie, hematologie, imunohematologie, histologie, mikrobiologie, patologie a imunologie.
 
Profil absolventa

Zdravotní požadavky

Učební plán - výuka od 1. 9. 2020

Učební plán - výuka od 1. 9. 2022

 
Nutriční asistent 53-41-M/02

čtyřleté denní studium pro absolventy základních škol ukončené maturitní zkouškou.
Studium oboru nutriční asistent (NA) vede k získání vědomostí, dovedností a návyků potřebných k výkonu profese zdravotnického pracovníka, který pod odborným dohledem poskytuje specifickou ošetřovatelskou péči při zabezpečení nutričních potřeb v oblasti preventivní a léčebné výživy a současně poskytuje i širší všeobecné vzdělání nutné pro další vzdělávání a uplatnění na trhu práce.
Absolvent se uplatní ve zdravotnických zařízeních, stravovacích provozech lázeňských a léčebných ústavů a v zařízeních sociální péče a služeb.
 
Profil absolventa

Zdravotní požadavky

Učební plán - výuka od 1. 9. 2020

Učební plán - výuka od 1. 9. 2022

Go to top